1. Uvodne določbe

1.1. Ponudnik storitev je podjetje Sleek, digitalna agencija, Maša Tomažič, s.p., Videm 18M, 1262 Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju ponudnik).

1.2. Storitve ponudnika obsegajo vse storitve, ki so ponujene oz. opredeljene na spletni strani https://sleek.si.

1.3. Naročnik ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom preko zgoraj navedene spletne strani, preko e-pošte ali na podlagi pogodbe sklenila poslovno razmerje (v nadaljevanju: »naročnik«).

  1. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

2.1. Ti splošni pogoji poslovanja so zavezujoči za vse naročnike ponudnika.

2.2. Naročnik z naročilom ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev. Le-te razume in jih v celoti sprejema.

2.3. Splošni pogoji poslovanja imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani https://sleek.si, po e-pošti ali na drug ustrezen način naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V primeru, da ponudnik in naročnik skleneta še dodatno pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji poslovanja dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru morebitnega neskladja imajo posamezna pogodbena določila prednost pred določili splošnih pogojev poslovanja.

2.4. Cenik storitev (v nadaljevanju: »cenik«) velja kot priloga in sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja.

2.5. Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila strankam, vključno s spremembami cen storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na spletni strani https://sleek.si.

2.6. Stranke so dolžne redno spremljati spletno stran ponudnika glede morebitnih sprememb splošnih pogojev poslovanja, saj v roku petnajstih (15) dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji.

2.7. V primeru spremembe cenika in spremembe pogojev sodelovanja, spremenjene cene in spremenjeni pogoji sodelovanja veljajo z dnem objave.

  1. Cene in komercialni pogoji

3.1. Vse cene v ceniku oz. na spletni strani so določene v evrih (EUR) in ne vsebujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost (DDV), saj ponudnik ni zavezanec za plačilo DDV.

3.2. Pavšalni zneski za storitve se obračunavajo za obračunsko obdobje, ki je navedeno v ceniku, po vsakokrat veljavnem ceniku. Če za posamezne storitve v ceniku obračunsko obdobje ni navedeno, znaša obračunsko obdobje en (1) koledarski mesec. Storitve, ki se zaračunavajo enkratno, se obračunajo ob naročilu.

3.3. Naročnik se obvezuje, da bo ponudniku plačeval storitve v roku petnajstih (15) dni od izstavitve računa.

V primeru, da je stranka s plačilom kateregakoli računa v zamudi za več kot dvajset (20) dni, ima ponudnik pravico, da takoj prekine z opravljanjem vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve opravljanja storitev s strani ponudnika.

Naročnik se zavezuje poravnati vse stroške opominjanja in izterjave, ki bi jih ponudnik imel v zvezi z njenim naročilom.

3.4. Naročnik soglaša, da vsa komunikacija med naročnikom, predstavniki naročnika in ponudnikom poteka preko elektronske pošte. To vključuje tudi račun v elektronski obliki, ponudbe in predračune, obvestila o poteku storitev, opozorila o kršenju splošnih pogojev ipd.

  1. Odveza odgovornosti

4.1. Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala naročniku, če je škoda posledica:

– ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oz. deluje v strankinem interesu;

– ravnanja tretjih oseb;

– višje sile.

4.2. Izvajalec si bo glede na izbiro paketa naročnika v največji možni meri prizadeval za doseganje najboljših možnih rezultatov prodaje na področju Meta, LinkedIn in Google oglaševanja ter za največjo možno rast socialnih omrežij.

4.3. Izvajalec na odgovarja za škodo, ki jo povzroči kdo izmed podizvajalcev podjetja Sleek, digitalna agencja, Maša Tomažič, s.p.

4.4. Podjetje Sleek, digitalna agencij Maša Tomažič s.p. ne odgovarja za nepravilnosti delovanja spletnega mesta, ko je naročnik spletno mesto enkrat prevzel.

  1. Cenik

5.1. Redna zahteva v ceniku pomeni objavo pri kateri čas lansiranja znaša 48 ur ali več. Izredna zahteva v ceniku pomeni, da mora biti objava lansirana v roku 24 ur. Izredno zahtevo lahko izvajalec kadarkoli zavrne.

5.2. Cene paketov v ceniku ne vsebujejo budgeta za oglase. Le-ta se zaračuna posebej, direktno s kreditne kartice oz. TRR računa naročnika, ki je zabeleženo v mediju oglaševanja.  

5.3. Sestanki se izvajajo s pomočjo video povezave.

5.4. Vsak osnovni paket storitve oz. vsak S paket storitve vsebuje možnost 1 vizualnih oz. vsebinskih popravkov. Vsi ostali popravki in zahteve naročnika se obračunavajo v skladu z veljavnim cenikom.

5.5. Osnovna analitika zajema osnovne parameter (dosežene osebe, interakcije z objavo, všečki na strani).