Splošni pogoji poslovanja
 1. Uvodne določbe

1.1. Ponudnik storitev je podjetje SLEEK d.o.o., Videm 18M, 1262 Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju ponudnik).

1.2. Storitve ponudnika obsegajo vse storitve, ki so ponujene oz. opredeljene na spletni strani https://sleek.si.

1.3. Naročnik ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom preko zgoraj navedene spletne strani, preko e-pošte ali na podlagi pogodbe sklenila poslovno razmerje (v nadaljevanju: »naročnik«).

 1. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

2.1. Ti splošni pogoji poslovanja so zavezujoči za vse naročnike ponudnika.

2.2. Naročnik z naročilom ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev. Le-te razume in jih v celoti sprejema.

2.3. Splošni pogoji poslovanja imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani https://sleek.si, po e-pošti ali na drug ustrezen način naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V primeru, da ponudnik in naročnik skleneta še dodatno pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji poslovanja dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru morebitnega neskladja imajo posamezna pogodbena določila prednost pred določili splošnih pogojev poslovanja.

2.4. Cenik storitev (v nadaljevanju: »cenik«) velja kot priloga in sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja.

2.5. Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila strankam, vključno s spremembami cen storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na spletni strani https://sleek.si.

2.6. Stranke so dolžne redno spremljati spletno stran ponudnika glede morebitnih sprememb splošnih pogojev poslovanja, saj v roku petnajstih (15) dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji.

2.7. V primeru spremembe cenika in spremembe pogojev sodelovanja, spremenjene cene in spremenjeni pogoji sodelovanja veljajo z dnem objave.

 1. Cene in komercialni pogoji

3.1. Vse cene v ceniku oz. na spletni strani so določene v evrih (EUR).

3.2. Pavšalni zneski za storitve se obračunavajo za obračunsko obdobje, ki je navedeno v ceniku, po vsakokrat veljavnem ceniku. Če za posamezne storitve v ceniku obračunsko obdobje ni navedeno, znaša obračunsko obdobje en (1) koledarski mesec. Storitve, ki se zaračunavajo enkratno, se obračunajo ob naročilu.

3.3. Naročnik se obvezuje, da bo ponudniku plačeval storitve v roku petnajstih (15) dni od izstavitve računa.

V primeru, da je stranka s plačilom kateregakoli računa v zamudi za več kot dvajset (20) dni, ima ponudnik pravico, da takoj prekine z opravljanjem vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve opravljanja storitev s strani ponudnika.

Naročnik se zavezuje poravnati vse stroške opominjanja in izterjave, ki bi jih ponudnik imel v zvezi z njenim naročilom.

3.4. Naročnik soglaša, da vsa komunikacija med naročnikom, predstavniki naročnika in ponudnikom poteka preko elektronske pošte. To vključuje tudi račun v elektronski obliki, ponudbe in predračune, obvestila o poteku storitev, opozorila o kršenju splošnih pogojev ipd.

 1. Odveza odgovornosti
 • Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala naročniku, če je škoda posledica:
  • ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oz. deluje v strankinem interesu;
  • ravnanja tretjih oseb;
  • višje sile.
 • Izvajalec na odgovarja za škodo, ki jo povzroči kdo izmed podizvajalcev podjetja SLEEK d.o.o.

4.1. STORITVE MARKETINGA

4.1.1. Izvajalec si bo glede na izbiro paketa naročnika v največji možni meri prizadeval za doseganje najboljših možnih rezultatov prodaje na področju Meta, LinkedIn in Google oglaševanja ter za največjo možno rast socialnih omrežij, pri čemer pa ne jamči za samo prodajo. 

4.1.2 Izvajalec ne odgovarja za vdor v Google Ads račun in druge Google račune s strani tretjih oseb.

4.1.3 Izvajalec prav tako ne odgovarja za vdor oz. krajo Facebook računov in Facebook strani s strani tretjih oseb.

4.1.4 Izvajalec ne odgovarja za blakado oglaševalskih računov na Facebooku (Facebook Ad Account) s strani Meta platforme. 

4.2. STORITVE IZDELAVE IN VZDRŽEVANJA SPLETNIH MEST

4.2.1. Podjetje SLEEK d.o.o. ne odgovarja za nepravilnosti delovanja spletnega mesta, ko je naročnik spletno mesto enkrat prevzel.

4.2.2.

Izvajalec ni odgovoren za pravilno delovanje vtičnika “Complianz”.

4.2.3. SLEEK d.o.o. ne odgovarja za nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica neveščosti uporabe spletnih orodij končnega uporabnika, slabe spletne povezave ali katerekoli druge okoliščine, ki ni v izključni domeni izvajalca.

4.2.4. SLEEK d.o.o. v okviru paketov vzdrževanja spletnih trgovin ne odgovarja za pravilno funkcijo kartičnih plačil oz. plačil, ki se izvajajo s pomočjo drugih platform (PayPal, Stripe, Bankart, ipd.). Plačila mora naročnik spremljati sproti in o morebitni napakti obvestiti ponudnika, ki bo napako odpravil v najkrajšem možnem času.

 1. Cenik

5.1. Redna zahteva v ceniku v sklopu marketinških storitev pomeni objavo pri kateri čas lansiranja znaša 3 delovne dni ali več. Nujna (izredna) zahteva v sklopu marketinških storitev v ceniku pomeni, da mora biti objava lansirana v roku 1 delovnega dneva. Izredno zahtevo lahko izvajalec kadarkoli zavrne.

5.2. Redna zahteva v ceniku v sklopu storitev vzdrževanja spletnih mest pomeni, da bo delo izvedeno v dogovorjenem času, ki ne more biti krajši od 5 delovnih dni. Nujna (izredna) zahteva v sklopu storitev vzdrževanja spletnih mest pomeni, da bo delo izvedeno v roku 3 delovnih dni. Izredno zahtevo lahko izvajalec kadarkoli zavrne.

5.3. Cene paketov v ceniku ne vsebujejo budgeta za oglase. Le-ta se zaračuna posebej, direktno s kreditne kartice oz. TRR računa naročnika, ki je zabeleženo v mediju oglaševanja.  

5.4. Sestanki se izvajajo s pomočjo video povezave.

5.5. Vsak osnovni paket storitve oz. vsak S paket storitve vsebuje možnost 1 vizualnih oz. vsebinskih popravkov. Vsi ostali popravki in zahteve naročnika se obračunavajo v skladu z veljavnim cenikom.

5.6. Osnovna analitika zajema osnovne parameter (dosežene osebe, interakcije z objavo, všečki na strani).

5.7. SLEEK d.o.o. v okviru paketov vzdrževanja spletnih mest ni dolžan reševati težav, ki izhajajo iz delovanja naročnika. Odprava omenjenih težav se zaračuna skladno z vsakokrat veljavnim cenikom.

6. Trajanje in razveza naročniške pogodbe

6.1. Pogodbe veljajo za čas trajanja sklenitve, ki je določen v vsaki posamezni pogodbi.

6.2. Za naročilo storitev velja kakršnokoli naročilo, ki jo naročnik posreduje ponudniku v pisni ali elektronski obliki. 

6.3. Za odpoved pogodbe med pogodbenimi strankama velja 30 dnevni odpovedni rok. Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki razdreta Pogodbo, če katerakoli stran grobo krši določila te pogodbe.

POVZDIGNITE SVOJE POSLOVANJE NA NOV NIVO

SKUPAJ Z NAMI

Visokokakovostne rešitve po vaši meri.

KONTAKTIRAJTE NAS

info@sleek.si
Videm 18M
1262 Dol pri Ljubljani